Långtidssjukvård

I Europeiska unionen ansvarar medlemsstaterna för administrationen av hälso- och sjukvårdsystemen...

I Europeiska unionen ansvarar medlemsstaterna för administrationen av hälso- och sjukvårdssystemen – och för deras finansiering och planering – på grundval av befolkningens behov. Alla nationella hälso- och sjukvårdssystem står i dag inför nya utmaningar, framför allt på grund av en åldrande befolkning och mer krävande patienter. För att ta itu med utmaningarna föreslår EU ett samordnat moderniseringsarbete. EU stöder medlemsstaternas reformarbete och rekommenderar att de parallellt försöker uppnå tre långsiktiga mål för de nationella systemen: Det första målet gäller tillgänglighet, eftersom tillgång till hälso- och sjukvård är en rättighet för medborgarna. Tillgängligheten påverkas emellertid ofta av den enskilda personens status i samhället. Därför är det särskilt viktigt att se till att svaga grupper och de fattigaste medborgarna verkligen får tillgång till hälso- och sjukvård. Det andra målet är hög kvalitet, där de nationella myndigheterna måste göra bästa möjliga avvägning mellan positiva hälsoeffekter och läkemedels- och vårdkostnader. Det tredje målet är hållbarhet. Det krävs nämligen en viss finansieringsnivå för att man ska kunna sörja för hälso- och sjukvård som håller hög kvalitet och som är tillänglig för alla invånare.

Utbyte av bästa praxis och erfarenheter bör bidra till att man inom EU kan hålla sig à jour med nya politiska initiativ och det bör vara en bra metod för att jämföra hälso- och sjukvårdssystemen och stimulera utvecklingen. För att uppnå de tre målen är det viktigt att alla berörda parter – lokala myndigheter, hälso- och sjukvårdspersonal, de sociala trygghetssystemens organ, försäkringsbolag för tilläggsförsäkringar och vårdtagare – arbetar tillsammans för ett starkt partnerskap.