Health systems performance assessment

Hälso- och sjukvårdens organisation

Hälso- och sjukvården har en central roll i det moderna samhället och hjälper människor att behålla och förbättra sin hälsa. De senaste åren har vårdsystemen i samtliga EU-länder ställts inför allt fler och liknande problem:

  • Högre vårdkostnader
  • Åldrande befolkning som kräver allt mer vård på grund av fler kroniska sjukdomar och ökad multisjuklighet
  • Brist på och ojämn fördelning av vårdspersonal
  • Ojämlikhet i hälsa och tillgång till vård

Om EU-länderna vill fortsätta att ge alla hälso- och sjukvård av hög kvalitet, måste vårdsystemen bli mer motståndskraftiga så att de klarar av framtidens utmaningar. Samtidigt måste de förbli kostnadseffektiva och finansiellt hållbara.

Faktasidor om vården

Kommissionen har tagit fram faktasidor om EU-ländernas vårdsystem:

Faktasidorna ska ge en överblick över likheter och skillnader mellan EU-ländernas vårdsystem och hjälpa länderna att kartlägga gemensamma problem och tänkbara lösningar.

Vårdkostnader

OECD, WHO och kommissionen har tagit fram ett system för hälsoräkenskaper för att lättare kunna jämföra ländernas hälso- och sjukvårdsutgifter, för både offentlig och privat vård. Det visar hur resurserna används och är ett verktyg för att följa folkhälsopolitikens genomslag.

Läs mer: