Health systems performance assessment

Organizacja systemów opieki zdrowotnej

Systemy zdrowotne odgrywają podstawową rolę w nowoczesnych społeczeństwach, pomagając ludziom w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i przyczyniając się do jego poprawy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zwiększyła się liczba wyzwań, którym systemy opieki zdrowotnej we wszystkich krajach UE muszą stawić czoła. Są to m.in.:

  • rosnące koszty opieki zdrowotnej,
  • starzenie się społeczeństwa, powiązane ze zwiększeniem częstotliwości występowania chorób przewlekłych i współistnieniem wielu chorób, które prowadzi do większego zapotrzebowania na opiekę zdrowotną,
  • niedobory i nierównomierne rozmieszczenie pracowników służby zdrowia,
  • nierówności w zakresie zdrowia i w dostępie do opieki zdrowotnej.

Jeśli państwa członkowskie chcą zapewnić wszystkim obywatelom opiekę zdrowotną wysokiej jakości, systemy zdrowotne muszą sprawniej funkcjonować, aby lepiej radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami. Muszą one osiągnąć ten cel, utrzymując jednocześnie racjonalność pod względem kosztów i stabilność finansową.

Zestawienia informacji na temat systemów opieki zdrowotnej

W oparciu o informacje dostarczone przez państwa członkowskie i Europejskie Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej oraz własne analizy Komisja opracowuje zestawienia informacji na temat poszczególnych systemów opieki zdrowotnej.

Celem tych zestawień informacji jest przedstawienie w zarysie podobieństw i różnic między poszczególnymi systemami opieki zdrowotnej w UE oraz pomoc w określeniu wspólnych problemów i możliwych rozwiązań.

Wydatki na systemy opieki zdrowotnej

System rachunków zdrowia (ang. System of Health Accounts, SHA) – obejmujących zarówno publiczne, jak i prywatne wydatki na opiekę zdrowotną – został wspólnie opracowany i wprowadzony przez OECD, WHO i Komisję. Dzięki SHA krajowe dane o wydatkach na opiekę zdrowotną są porównywalne w całej UE. SHA pokazuje sposób wykorzystywania zasobów i jest narzędziem monitorowania rezultatów polityki zdrowotnej.

Główna treść: