Health systems performance assessment

Tervishoiusüsteemide korraldus

Tervishoiusüsteemidel on kaasaegses ühiskonnas keskne roll, et aidata inimestel säilitada ja parandada oma tervist. Viimase kümne aasta jooksul kogevad Euroopa tervishoiusüsteemid järjest rohkem ühiseid probleeme:

  • tervishoiuteenuste suurenenud kulud;
  • elanikkonna vananemine, mis on seotud krooniliste haiguste ja hulgihaigestumuse esinemise kasvuga, põhjustades suurema nõudluse tervishoiuteenuste järele;
  • tervishoiutöötajate nappus ja ebaühtlane jaotumine;
  • tervisealane ebavõrdsus ja ebavõrdne juurdepääs tervishoiuteenustele.

Liikmesriikide suutlikkus pakkuda tulevikus kvaliteetseid tervishoiuteenuseid sõltub tervishoiusüsteemide paindlikumaks muutmisest – et nad oleksid võimelised tegelema eesootavate probleemidega. Eesmärk tuleb saavutada nii, et säilib kulutõhusus ja rahaline jätkusuutlikkus.

Tervishoiusüsteemi teabelehed

Komisjon koostab tervishoiusüsteemi käsitlevaid teabelehti, tuginedes ELi liikmesriikidelt ning Euroopa tervishoiupoliitika ja -süsteemide vaatluskeskuselt saadud teabele ning oma analüüsile.

Teabelehtede eesmärk on anda ülevaade ELi tervishoiusüsteemide sarnasustest ja erinevustest ning aidata määrata kindlaks ühised probleemid ja võimalikud lahendused.

Tervishoiusüsteemide kulud

Tervishoiu arvepidamissüsteemi (mis hõlmab nii avaliku kui ka erasektori tervishoiukulutusi) töötavad ühiselt välja ja rakendavad üheskoos OECD, Maailma Terviseorganisatsioon ja komisjon. Tänu sellele süsteemile on tervishoiukulusid hõlmavad riiklikud andmed võrreldavad kogu ELis. Süsteem näitab, kuidas vahendeid saab kasutada. See süsteem on tervishoiupoliitika mõju järelevalve vahend.

Sisu: