Health systems performance assessment

Organizace systémů zdravotní péče

Zdravotní systémy mají v moderní společnosti ústřední roli – pomáhají lidem pečovat o jejich zdraví. V posledních deseti letech řeší evropské systémy zdravotnictví řadu problémů:

  • rostou náklady na péči
  • populace stárne a narůstá tak výskyt chronických onemocnění a multimorbidita, což vede k nárůstu poptávky po zdravotní péči
  • nedostává se zdravotnického personálu nebo je rozdělen nerovnoměrně
  • vyskytuje se sociální nerovnost v přístupu ke zdravotní péči.

To, zda budou členské státy v budoucnu schopny poskytovat vysoce kvalitní zdravotní péči, závisí na tom, zda se jim podaří zvýšit pružnost zdravotních systémů – tedy jejich připravenost čelit výzvám, které nás čekají. Musí přitom zůstat nákladově efektivní a finančně udržitelné.

Informační přehledy

Na základě údajů poskytovaných státy EU, Evropským střediskem pro sledování zdravotnických systémů a politik a interních analýz připravuje Komise informační přehledy.

Informační přehledy shrnují podobnosti a rozdíly mezi zdravotnickými systémy států EU a usnadňují identifikaci společných problémů a jejich možná řešení.

Výdaje systémů zdravotní péče

OECD, Světová zdravotnická organizace a Komise v současnosti společně vyvíjejí a zavádějí systém zdravotních účtů, který bude pokrývat výdaje veřejných i soukromých systémů zdravotní péče. Díky systému zdravotních účtů je možné srovnávat údaje týkající se výdajů systémů zdravotní péče z celé EU. Systém poskytuje přehled o využití zdrojů a dopadu politik v oblasti zdraví.

Hlavní obsah: