Organizácia systémov zdravotnej starostlivosti

Systémy zdravotnej starostlivosti zohrávajú v moderných spoločnostiach ústrednú úlohu – pomáhajú ľuďom starať sa o svoje zdravie. V poslednom desaťročí európske systémy zdravotnej starostlivosti čelili týmto rastúcim spoločným výzvam:

  • zvyšovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť,
  • starnutie obyvateľstva spojené s nárastom chronických ochorení a multimorbidity, ktoré vedú k nárastu dopytu po zdravotnej starostlivosti,
  • nedostatok zdravotníckych pracovníkov a ich nerovnomerné rozdelenie,
  • nerovnosti v oblasti zdravia a v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

Schopnosť členských štátov poskytovať zdravotnú starostlivosť vysokej kvality všetkým občanom bude v budúcnosti závisieť od odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a od lepšej schopnosti riešiť budúce výzvy. Popritom však musia zostať nákladovo efektívne a finančne udržateľné.

Informačné hárky o systémoch zdravotnej starostlivosti

Komisia na základe údajov z krajín EÚ, Európskeho observatória pre systémy a politiky v oblasti zdravia a interných analýz pripravuje informačné hárky o systémoch zdravotnej starostlivosti.

  • Vnútroštátne systémy zdravotnej starostlivosti
  • Ľudské zdroje v zdravotníctve Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • Porovnanie organizácie systémov zdravotnej starostlivosti Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Účelom týchto informačných hárkov je poskytnúť celoplošný pohľad na spoločné črty a rozdiely jednotlivých systémov zdravotnej starostlivosti EÚ, pomôcť pomenovať spoločné problémy a nájsť ich možné riešenia.

Výdavky na zdravotníctvo

Za vývoj a implementáciu systému zdravotných účtov (SHA), ktorý zastrešuje výdavky verejného aj súkromného sektora na zdravotníctvo, nesú spoločnú zodpovednosť Komisia, OECD a WHO. Vďaka tomuto systému sú údaje jednotlivých členských štátov o výdavkoch na zdravotníctvo vzájomne porovnateľné v celej EÚ. Systém SHA znázorňuje použitie jednotlivých zdrojov a slúži ako nástroj na monitorovanie účinkov politík v oblasti zdravia.

Hlavný obsah: