Οργάνωση των συστημάτων υγείας

Τα συστήματα υγείας διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες, βοηθώντας τους πολίτες να διατηρούν και να βελτιώνουν την υγεία τους. Κατά την τελευταία δεκαετία τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν αυξανόμενες κοινές προκλήσεις:

  • αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης,
  • γήρανση του πληθυσμού που συνδέεται με αύξηση των χρόνιων παθήσεων και της πολυνοσηρότητας που συνεπάγεται αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης,
  • έλλειψη και άνιση κατανομή των επαγγελματιών του τομέα της υγείας,
  • ανισότητες όσον αφορά την υγεία και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Η ικανότητα των κρατών μελών να παρέχουν στο μέλλον υψηλής ποιότητας περίθαλψη σε όλους προϋποθέτει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν αυτόν τον στόχο διατηρώντας τα συστήματα υγείας οικονομικά αποδοτικά και δημοσιονομικά βιώσιμα.

Ενημερωτικά δελτία για τα συστήματα υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει τα δελτία αυτά με βάση, αφενός, πληροφορίες που της αποστέλλουν τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και τα Συστήματα Υγείας, και, αφετέρου, αναλύσεις που πραγματοποιεί η ίδια.

  • εθνικά συστήματα υγείας
  • ανθρώπινοι πόροι των συστημάτων υγείας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • σύγκριση της οργάνωσης των συστημάτων υγείας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

Σκοπός αυτών των ενημερωτικών δελτίων είναι να παρουσιάζουν συνοπτικά τις ομοιότητες και τις διαφορές των συστημάτων υγείας της ΕΕ και να συμβάλλουν στον εντοπισμό κοινών προβλημάτων και πιθανών τρόπων επίλυσής τους.

Δαπάνες των συστημάτων υγείας

To σύστημα λογαριασμών υγείας (System of Health Accounts - SHA), που καλύπτει τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές υγειονομικές δαπάνες, έχει εκπονηθεί και εφαρμόζεται από κοινού από τον ΟΟΣΑ, τον ΠΟΥ και την Επιτροπή. Χάρη στο σύστημα αυτό, τα εθνικά στοιχεία των κρατών μελών για τις υγειονομικές δαπάνες είναι συγκρίσιμα σε όλη την ΕΕ. Επίσης, το σύστημα δείχνει τον τρόπο διάθεσης των πόρων και αποτελεί εργαλείο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των πολιτικών υγείας.

Κύριο περιεχόμενο: