Организация на здравните системи

Системите на здравеопазване имат централна роля в съвременното общество в това да помагат на хората да се грижат и да подобряват здравето си. През последното десетилетие европейските здравни системи са изправени пред засилващи се общи предизвикателства:

  • нарастване на разходите за здравеопазване,
  • застаряване на населението, съчетано с увеличаване на хроничните заболявания и мултиморбидността, което води до по-голямо търсене на здравни услуги,
  • недостиг и неравномерно разпределение на здравни специалисти,
  • здравни неравенства и неравнопоставеност по отношение на достъпа до здравни грижи.

Способността на страните членки в бъдеще да предоставят висококачествени здравни услуги ще зависи от устойчивостта на здравните системи: трябва да се повиши тяхната способност да се справят с очакващите ги предизвикателства. И те трябва постигнат тази цел, като същевременно запазят рентабилността си и финансовата си устойчивост.

Информационни документи за здравните системи

Комисията състави информационни документи за здравните системи въз основа на информация от вътрешни анализи, от страните от ЕС и от Европейската обсерватория за здравни системи и политики.

  • национални здравни системи
  • човешки ресурси в здравните системи Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • сравнение на организацията на здравните системи Избор на превод за предходната връзка English (en)

Целта на тези информационни документи е да се направи обзор на приликите и разликите между здравните системи в ЕС и да се помогне за откриването на общи проблеми и възможни решения.

Разходи за здравеопазване

Системата на здравни сметки (SHA), която обхваща както публичните, така и частните разходи за здравеопазване, се разработва и прилага съвместно от ОИСР, СЗО и Комисията. Благодарение на тази система, националните данни за разходите за здравеопазване са съпоставими в целия ЕС. Системата на здравните сметки показва как се използват ресурсите и позволява да се наблюдава въздействието на здравните политики.

Основно съдържание: