Stratégia v oblasti zdravia

Politika

Stratégia EÚ v oblasti zdravia „Spoločne za zdravie“ je v plnej miere v súlade so všeobecnými cieľmi stratégie Európa 2020.

Európa 2020 sa zameriava na transformáciu hospodárstva EÚ na inteligentnému, udržateľnú a inklúzivnu ekonomiku pre všetkých, ktorá nie je možná bez zdravého obyvateľstva.

Investovanie do zdravia

Dobrá úroveň verejného zdravia je základným predpokladom hospodárskej prosperity. Efektívne vynakladanie výdavkov na zdravie môže podporiť rast.

Európa potrebuje inteligentné investície v oblasti zdravia:

  • efektívnejšie financovanie udržateľných systémov zdravotníctva;
  • investovanie do zdravia ľudí, najmä prostredníctvom programov na podporu zdravia;
  • investovanie do všeobecnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorá prispieva k zníženiu nerovností a boju proti sociálnemu vylúčeniu.

Investovanie do zdravia – pracovný dokument útvarov Komisie – uverejnený vo februári 2013 ako súčasť balíka o sociálnych investíciách do rastu a súdržnosti.

Stratégia EÚ v oblasti zdravia — základné údaje 

Spoločne za zdravie

Komplexná stratégia EÚ Spoločne za zdravie , ktorá bola prijatá v roku 2007:

  • reaguje na výzvy, ktorým čelia členské štáty prostredníctvom posilňovania spolupráce a koordinácie v rámci EÚ;
  • dopĺňa vnútroštátne politiky v oblasti zdravia v súlade s článkom 168 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Z hodnotenia Európskej komisie (2011) vyplýva, že stratégia slúži ako referenčný rámec pre opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ a že zásady a ciele určené v roku 2007 ostanú v platnosti aj počas nasledujúceho desaťročia v kontexte stratégie Európa 2020.

Stratégia EÚ v oblasti zdravia (2008 – 2013) – strednodobé hodnotenie