Strategia zdrowia

Polityka

Strategia UE dotycząca ochrony zdrowia „Razem na rzecz zdrowia” wspiera realizację strategii „Europa 2020”.

Celem strategii „Europa 2020” jest przekształcenie gospodarki UE w gospodarkę inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz promowanie wzrostu gospodarczego z myślą o wszystkich obywatelach. Jednym z podstawowych warunków umożliwiających osiągnięcie tego celu jest dobry stan zdrowia populacji.

Inwestycje w zdrowie

Dobry stan zdrowia jest wartością samą w sobie, a także warunkiem koniecznym dla zapewnienia dobrobytu gospodarczego. Efektywne wykorzystanie wydatków na zdrowie może pobudzać wzrost gospodarczy.

Europa potrzebuje inteligentnych inwestycji w dziedzinie zdrowia takich jak:

  • bardziej przemyślane, a niekoniecznie większe nakłady na zrównoważone systemy opieki zdrowotnej
  • inwestowanie w zdrowie społeczeństwa, szczególnie za pośrednictwem programów promujących zdrowie
  • inwestowanie w ubezpieczenia zdrowotne jako sposób na zmniejszenie nierówności i walkę z wykluczeniem społecznym.

Inwestowanie w zdrowie – dokument roboczy służb Komisji opublikowany w lutym 2013 r. jako część pakietu dotyczącego inwestycji społecznych na rzecz wzrostu gospodarczego i spójności

Strategia UE w zakresie zdrowia – podstawowe dane 

Razem na rzecz zdrowia

Kompleksowa strategia UE „Razem na rzecz zdrowia”  przyjęta w 2007 r.:

  • jest odpowiedzią na wyzwania, które stoją przed państwami członkowskimi w zakresie wzmocnienia współpracy i koordynacji w całej UE
  • uzupełnia krajowe strategie ochrony zdrowia zgodnie z art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Z oceny przeprowadzonej przez Komisję Europejską w 2011 r. wynika, że strategia ta jest punktem odniesienia dla działań podejmowanych na szczeblu krajowym i unijnym oraz że zasady i cele, które określono w 2007 r., będą nadal aktualne w ciągu najbliższych dziesięciu lat w ramach strategii „Europa 2020”.

Strategia UE w zakresie zdrowia na lata 2008-2013 – ocena śródokresowa