Sveikatos strategija

Politika

ES sveikatos strategija „Kartu sveikatos labui“ remiama strategija „Europa 2020“.

Strategija „Europa 2020“ siekiama, kad ES ekonomika taptų pažangia, tvaria, integracine ir būtų skatinamas ekonomikos augimas visų labui. Viena iš būtinų sąlygų tai pasiekti – gera gyventojų sveikata.

Investicijos į sveikatą

Sveikata ne tik yra vertybė pati savaime, bet ir būtina ekonomikos klestėjimo sąlyga. Veiksmingai panaudojant sveikatos srities lėšas galima skatinti ekonomikos augimą.

Europai reikia protingai investuoti į sveikatos sritį:

  • protingiau – bet nebūtinai daugiau – skirti lėšų tvarioms sveikatos sistemoms,
  • investuoti į žmonių sveikatą, ypač vykdant sveikatos ugdymo programas,
  • investuoti į sveikatos draudimą kad sumažėtų skirtumų sveikatos srityje ir būtų sprendžiama socialinės atskirties problema.

Investicijos į sveikatą. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas – 2013 m. vasarį paskelbtas kaip Socialinių investicijų teisės aktų rinkinio siekiant ekonomikos augimo ir sanglaudos dalis.

ES sveikatos strategijos pagrindiniai statistiniai duomenys 

Kartu sveikatos labui

Išsamia 2007 m. priimta ES strategija „Kartu sveikatos labui “:

  • valstybių narių uždavinius numatoma spręsti glaudžiau bendradarbiaujant ir koordinuojant veiklą visoje ES,
  • papildoma nacionalinė šalių sveikatos politika pagal Sutarties dėl ES veikimo 168 straipsnį.

Europos Komisijai atlikus vertinimą (2011 m.) nustatyta, kad strategija vadovaujamasi imantis veiksmų nacionaliniu ir ES lygmenimis, ir patvirtinta, kad 2007 m. nustatyti principai bei tikslai galios ir kitą dešimtmetį įgyvendinant strategiją „Europa 2020“.

2008–2013 m. ES sveikatos strategijos tarpinis vertinimas