Tervisestrateegia

Poliitika

ELi tervisestrateegia „Üheskoos tervise nimel” toetab üldist strateegiat „Euroopa 2020”.

Strateegia „Euroopa 2020” eesmärk on muuta EL aruka, jätkusuutliku ja kaasava majandusega liiduks, kus edendatakse majanduskasvu kõigi jaoks – selle saavutamise üheks eelduseks on, et elanikkond oleks hea tervise juures.

Tervisesse investeerimine

Kuigi tervis on iseenesest oluline väärtus, on see samas ka majandusliku jõukuse eeltingimus. Tõhusad kulutused tervishoiule edendavad majanduskasvu.

Euroopa vajab arukaid investeeringuid tervishoiuvaldkonnas:

  • arukamaid (mitte ilmtingimata suuremaid) kulutusi jätkusuutlikesse tervishoiusüsteemidesse;
  • investeeringuid inimeste tervisesse, eelkõige tervise edendamise programmide kaudu;
  • investeerimist tervishoiuteenuste kättesaadavusse, et vähendada ebavõrdsust ja võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu.

Tervisesse investeerimine – komisjoni talituste töödokument – avaldatud veebruaris 2013 osana sotsiaalsete investeeringute paketist majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamiseks.

ELi tervisestrateegia − peamised arvandmed 

Üheskoos tervise nimel

Kõikehõlmav ELi strateegia Üheskoos tervise nimel , mis võeti vastu 2007. aastal:

  • vastab liikmesriikide ees seisvatele väljakutsetele, tõhustades koostööd ja koordineerimist kogu ELis;
  • täiendab liikmesriikide tervisepoliitikat kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 168.

Euroopa Komisjoni teostatud hindamises (2011) leiti, et strateegia on viitedokumendiks liikmesriikide ja ELi tasandil võetavatele meetmetele ning kinnitas, et 2007. aastal määratletud põhimõtted ja eesmärgid jäävad järgmiseks kümnendiks strateegia „Euroopa 2020” kontekstis kehtima.

ELi tervisestrateegia (2008−2013) – vahehindamine