Zdravotní strategie

Politika

Strategie EU v oblasti zdraví „Společně pro zdraví“ je v souladu s cíli komplexní strategie Evropa 2020.

Cílem strategie „Evropa 2020“ je učinit z EU inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění, zaměřenou na všeobecný růst — nutným předpokladem je uspokojivý zdravotním stav jejího obyvatelstva.

Investice do zdraví

Kromě toho, že zdraví představuje hodnotu samo o sobě, je také základním předpokladem hospodářské prosperity. Prostředky efektivně vynaložené na zdraví mohou ekonomický růst podpořit.

Evropa musí v oblasti zdraví rozumně investovat:

  • rozumně řešit výdaje – tj. nikoli je pouze zvyšovat – na udržitelné systémy zdravotní péče
  • investovat do zdraví, zejména prostřednictvím programů zaměřených na péči o zdraví
  • investovat do zdravotní péče jako prostředku k odstranění nerovnosti a sociálního vyloučení.

Investice do zdraví — pracovní dokument útvarů Komise — zveřejněn v únoru 2013 jako součást balíčku opatření v oblasti sociálních investic podporujících růst a soudržnost.

Strategie EU v oblasti zdraví — Základní údaje 

Společně pro zdraví

Komplexní strategie EU Společně pro zdraví , která byla přijata v roce 2007:

  • Reaguje na výzvy, kterým čelí členské země – posiluje spolupráci a koordinaci v rámci EU.
  • Doplňuje vnitrostátní politiky v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 168 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Při hodnocení provedeném Evropskou komisí v roce 2011 bylo zjištěno, že strategie funguje jako referenční rámec pro opatření přijímaná na vnitrostátní i unijní úrovni. Hodnocení potvrdilo, že zásady a cíle stanovené v roce 2007 budou platit i v příštím desetiletí v kontextu strategie Evropa 2020.

Strategie EU v oblasti zdraví (2008–2013) — hodnocení první poloviny období