Polityka

Strategia UE dotycząca ochrony zdrowia „Razem na rzecz zdrowia” wspiera realizację strategii „Europa 2020”.

Celem strategii „Europa 2020” jest przekształcenie gospodarki UE w gospodarkę inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz promowanie wzrostu gospodarczego z myślą o wszystkich obywatelach. Jednym z podstawowych warunków umożliwiających osiągnięcie tego celu jest dobry stan zdrowia populacji.

Inwestycje w zdrowie

Dobry stan zdrowia jest wartością samą w sobie, a także warunkiem koniecznym dla zapewnienia dobrobytu gospodarczego. Efektywne wykorzystanie wydatków na zdrowie może pobudzać wzrost gospodarczy.

Europa potrzebuje inteligentnych inwestycji w dziedzinie zdrowia takich jak:

  • bardziej przemyślane, a niekoniecznie większe nakłady na zrównoważone systemy opieki zdrowotnej
  • inwestowanie w zdrowie społeczeństwa, szczególnie za pośrednictwem programów promujących zdrowie
  • inwestowanie w ubezpieczenia zdrowotne jako sposób na zmniejszenie nierówności i walkę z wykluczeniem społecznym.

Inwestowanie w zdrowie – dokument roboczy służb Komisjipdf(3 MB) opublikowany w lutym 2013 r. jako część pakietu dotyczącego inwestycji społecznych na rzecz wzrostu gospodarczego i spójności

Strategia UE w zakresie zdrowia – podstawowe dane Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Razem na rzecz zdrowia

Kompleksowa strategia UE „Razem na rzecz zdrowia” Wybierz wersję językową tego linka Deutsch (de) English (en) français (fr) przyjęta w 2007 r.:

  • jest odpowiedzią na wyzwania, które stoją przed państwami członkowskimi w zakresie wzmocnienia współpracy i koordynacji w całej UE
  • uzupełnia krajowe strategie ochrony zdrowia zgodnie z art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiejpdf.

Z oceny przeprowadzonej przez Komisję Europejską w 2011 r. wynika, że strategia ta jest punktem odniesienia dla działań podejmowanych na szczeblu krajowym i unijnym oraz że zasady i cele, które określono w 2007 r., będą nadal aktualne w ciągu najbliższych dziesięciu lat w ramach strategii „Europa 2020”.

Strategia UE w zakresie zdrowia na lata 2008-2013 – ocena śródokresowa  Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)