Mål

EU:s folkhälsostrategi har tre centrala mål:

  • Främja god hälsa i ett åldrande Europa
  • Skydda människor mot hälsorisker
  • Stödja dynamiska hälsosystem och ny teknik

Främja god hälsa i ett åldrande Europa

EU:s folkhälsostrategi ska bidra till att förebygga sjukdomar och komma till rätta med livsstilsfaktorer som levnads- och arbetsvillkor, kost och fysisk aktivitet.

Hälsofrämjande insatser är särskilt viktiga, med tanke på att befolkningen blir allt äldre till följd av längre medellivslängd och låga födelsetal. Andelen personer över 65 i Europa väntas öka från 17 procent 2010 till nästan 30 procent 2060.

Hälsa i ett åldrande Europa – EU-insatser Visa översättning av föregående länk English (en)

Skydda människor mot hälsorisker

EU har de senaste åren drabbats av olika kriser på grund av allvarliga internationella hälsohot. Nya hot kräver snabba och samordnade insatser. För att kunna agera snabbt har man därför inrättat ett särskilt EU-nätverk.

Arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner måste också hela tiden anpassas.

Skydd mot hälsohot – EU-insatser Visa översättning av föregående länk English (en)

Stödja dynamiska hälsosystem och ny teknik

Hälso- och sjukvården i EU sätts under allt hårdare press på grund av nya utmaningar, som den ökande förekomsten av kroniska sjukdomar och vårdens finansiering.

Ny teknik kan bidra till att göra vården mer effektiv och hållbar och dessutom ge människor bättre tillgång till en säker och god vård. Till exempel kan e-hälsa förbättra vårdutbudet på landsbygden, särskilt om det saknas vårdpersonal.

Dynamiska hälsosystem och ny teknik – EU-insatser Visa översättning av föregående länk English (en)