Ciele

Stratégia EÚ v oblasti zdravia má tri hlavné ciele:

  • podpora dobrého zdravotného stavu v starnúcej Európe;
  • ochrana občanov pred ohrozeniami zdravia;
  • podpora dynamických systémov zdravotníctva a nových technológií.

Podpora dobrého zdravotného stavu v starnúcej Európe

V stratégii EÚ v oblasti zdravia sa stanovujú opatrenia týkajúce sa prevencie chorôb a faktorov, ktoré majú vplyv na zdravotný stav (napr. životné a pracovné podmienky, stravovanie a telesná aktivita).

Podpora zdravia je mimoriadne dôležitá v kontexte starnutia európskej populácie, ktoré je výsledkom nízkej pôrodnosti a vyššej očakávanej dĺžky života. Očakáva sa, že podiel osôb vo veku nad 65 rokov sa do roku 2060 v Európe zvýši zo 17 % (2010) na takmer 30 %.

Zdravie v starnúcej Európe – opatrenia na úrovni EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Ochrana občanov pred ohrozeniami zdravia

EÚ v posledných rokoch prekonala rôzne krízy spôsobené závažnými cezhraničnými ohrozeniami verejného zdravia. Reakcia na novovznikajúce zdravotné hrozby si vyžaduje rýchlu a koordinovanú reakciu. EÚ preto vytvorila celoeurópsku sieť rýchlej reakcie.

Preventívne opatrenia v oblastiach, ako je napríklad antimikrobiálna rezistencia a infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou, sa musia neustále aktualizovať.

Ochrana pred ohrozeniami zdravia – opatrenia na úrovni EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Podpora dynamických systémov zdravotníctva a nových technológií

Systémy zdravotnej starostlivosti v EÚ sa nachádzajú pod rastúcim tlakom spôsobeným novými epidemiologickými a hospodárskymi výzvami, akými sú napríklad zvýšený výskyt chronických ochorení a problematika finančnej udržateľnosti týchto systémov zdravotnej starostlivosti.

Nové technológie môžu prispieť k efektívnosti a udržateľnosti zdravotníckych systémov a zlepšeniu prístupu k bezpečnej a vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti. Napríklad elektronické zdravotníctvo (e-zdravie) môže pomôcť pri poskytovaní zdravotníckych služieb vo vidieckych oblastiach, ktoré trpia nedostatkom zdravotníckych pracovníkov.

Dynamické systémy zdravotníctva a nové technológie – opatrenia na úrovni EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)