Tervisestrateegia

Rakendamine ja rahastamine

Euroopa Liidu rahvatervise strateegiat rakendatakse järgmise kaudu:

  • õigusaktid;
  • finantsinstrumendid;
  • kogu ELi hõlmav koostöö.

Õigusaktid

EL saab terviseteemalisi õigusakte vastu võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel: artikkel 168 (rahvatervis), artikkel 114 (õigusaktide ühtlustamine) ja artikkel 153 (sotsiaalpoliitika). Valdkonnad, milles EL on vastu võtnud õigusakte, on muu hulgas järgmised:

Euroopa Ülemkogu saab liikmesriikidele saata ka rahvatervisealaseid soovitusi .

Finantsinstrumendid konkreetsete meetmete kaasrahastamiseks

  • Rahvatervise programmi  raames saab rahalisi vahendeid eraldada projektidele, mis on seotud tervise edendamise, terviseohutuse ja -teabega.
  • Uurimisprogrammi raames toetatakse projekte sellistes valdkondades nagu biotehnoloogia ja meditsiinitehnoloogiad.
  • ELi ühtekuuluvuspoliitika   raames toetatakse ELi riikides ja piirkondades tehtavaid tervisealaseid investeeringuid.

Koostöö

ELi institutsioonid, liikmesriigid, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused ning muud sidusrühmad annavad kõik rahvatervise strateegia rakendamisse oma panuse.