Στρατηγική για την υγεία

Endocrine disruptors

Biocides

Εφαρμογή και χρηματοδότηση

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημόσια υγεία τίθεται σε εφαρμογή με τους εξής τρόπους:

  • νομοθεσία
  • χρηματοπιστωτικά μέσα
  • συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Νομοθεσία

Η ΕΕ μπορεί να θεσπίσει νομοθετικές πράξεις στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: άρθρο 168 (προστασία της δημόσιας υγείας), άρθρο 114 (προσέγγιση των νομοθετικών διατάξεων) και άρθρο 153 (κοινωνική πολιτική). Μεταξύ των τομέων στους οποίους έχει νομοθετήσει η ΕΕ συγκαταλέγονται οι εξής:

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί επίσης να απευθύνει συστάσεις  προς τα κράτη μέλη για θέματα δημόσιας υγείας.

Μέσα συγχρηματοδότησης συγκεκριμένων δράσεων

  • Το πρόγραμμα για την υγεία  μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση σχεδίων για την προαγωγή της υγείας, την ασφάλεια στον τομέα της υγείας και την πληροφόρηση για θέματα υγείας.
  • Το πρόγραμμα ερευνών μπορεί να στηρίξει σχέδια σε τομείς όπως η βιοτεχνολογία και οι ιατρικές τεχνολογίες.
  • Μέσα από την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής  μπορούν να στηριχθούν επενδύσεις στην υγεία σε χώρες και περιφέρειες της ΕΕ.

Συνεργασία

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν από κοινού να συμβάλουν στην εφαρμογή της στρατηγικής για την υγεία.