Εφαρμογή και χρηματοδότηση

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημόσια υγεία τίθεται σε εφαρμογή με τους εξής τρόπους:

  • νομοθεσία
  • χρηματοπιστωτικά μέσα
  • συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Νομοθεσία

Η ΕΕ μπορεί να θεσπίσει νομοθετικές πράξεις στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: άρθρο 168pdf (προστασία της δημόσιας υγείας), άρθρο 114 (προσέγγιση των νομοθετικών διατάξεων) και άρθρο 153 (κοινωνική πολιτική). Μεταξύ των τομέων στους οποίους έχει νομοθετήσει η ΕΕ συγκαταλέγονται οι εξής:

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί επίσης να απευθύνει συστάσεις Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) προς τα κράτη μέλη για θέματα δημόσιας υγείας.

Μέσα συγχρηματοδότησης συγκεκριμένων δράσεων

Συνεργασία

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν από κοινού να συμβάλουν στην εφαρμογή της στρατηγικής για την υγεία.