Stratégia v oblasti zdravia

Hodnotenie

Vykonávanie politiky EÚ v oblasti zdravia – ukazovatele

Zo strednodobého hodnotenia stratégie EÚ v oblasti zdravia (2008 – 2013), ktoré sa vzťahovalo na obdobie od roku 2008 do začiatku roku 2011, vyplýva, že:

  • stratégia poskytuje koherentný a komplexný prehľad hlavných problémov v oblasti zdravotníctva;
  • členské štáty môžu dosiahnuť viac, ak v niektorých oblastiach koordinujú svoje činnosti na úrovni EÚ;
  • stratégia slúži ako jednotný orientačný rámec a základ pre opatrenia prijaté na úrovni EÚ.

Správa o strednodobom hodnotení 

Vykonávanie politiky EÚ v oblasti zdravia – ukazovatele

Aj keď sa pomocou vytvorených mechanizmov adekvátne sleduje vykonávanie právnych predpisov (najmä nariadení a smerníc), Komisia má len obmedzený prístup k systematickým bezprostredným informáciám o tom, ako sa právne nezáväzné iniciatívy EÚ premietajú do konkrétnych opatrení v členských štátoch.

Pomocou používania súboru spoločných ukazovateľov na monitorovanie realizácie politických iniciatív EÚ v oblasti zdravia by sa zlepšila súdržnosť činností EÚ. Takéto ukazovatele sa identifikovali v štúdii z roku 2012.

Štúdia o hodnotení vykonávania politík EÚ v oblasti zdravia na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, o vhodnosti existujúcich ukazovateľov a o možnom vypracovaní nových ukazovateľov: