Στρατηγική για την υγεία

Endocrine disruptors

Biocides

Αξιολόγηση

Εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ για την υγεία – δείκτες

Η ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία, η οποία κάλυψε την περίοδο από το 2008 έως τις αρχές του 2011, κατέληξε στα εξής:

  • η στρατηγική αυτή συμβάλλει στη συνεκτική και ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των κυριότερων ζητημάτων στον τομέα της υγείας
  • τα κράτη μέλη μπορούν να επιτύχουν περισσότερα όταν η συνεργασία τους σε συγκεκριμένους τομείς συντονίζεται σε επίπεδο ΕΕ
  • η στρατηγική χρησιμεύει ως ένα συνεπές πλαίσιο και οδηγός αναφοράς για τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ.

Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση 

Εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ για την υγεία – δείκτες

Παρόλο που η εφαρμογή των νομοθετικών πρωτοβουλιών (ιδίως των κανονισμών και των οδηγιών) παρακολουθείται ικανοποιητικά χάρη στους υφιστάμενους μηχανισμούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περιορισμένη πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση, "από τη βάση προς τα πάνω", σχετικά με τον τρόπο που οι μη νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ εφαρμόζονται στα κράτη μέλη.

Η θέσπιση κοινών δεικτών που θα καταγράφουν τον βαθμό εφαρμογής των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την υγεία θα βελτιώσει τη συνοχή της δράσης της ΕΕ. Μια σειρά τέτοιων δεικτών παρουσιάζεται σε μελέτη του 2012:

Μελέτη για την εκτίμηση της εφαρμογής των πολιτικών υγείας της ΕΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η οποία αξιολογεί τη χρησιμότητα των υφιστάμενων δεικτών και τη δημιουργία νέων δεικτών, εφόσον κρίνεται αναγκαίο: