Ocena

Realizacja polityki zdrowotnej UE – wskaźniki

Ze śródokresowej oceny strategii zdrowotnej UE na lata 2008-2013 (obejmującej okres od 2008 r. do początku 2011 r.) wynika, że:

  • strategia zawiera spójne i kompleksowe omówienie najważniejszych kwestii dotyczących zdrowia publicznego
  • działania państw członkowskich w niektórych dziedzinach mogą okazać się skuteczniejsze, jeśli będą koordynowane na szczeblu UE
  • strategia stanowi spójne ramy i jest punktem odniesienia dla działań podejmowanych na szczeblu UE.
Sprawozdanie ze śródokresowej oceny Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Realizacja polityki zdrowotnej UE – wskaźniki

Z jednej strony istniejące mechanizmy pozwalają odpowiednio śledzić wdrażanie inicjatyw ustawodawczych (w szczególności rozporządzeń i dyrektyw), z drugiej strony Komisja ma ograniczony dostęp do systematycznych informacji „z pierwszej ręki” o tym, w jaki sposób inicjatywy o charakterze nieustawodawczym podjęte na szczeblu UE przekładają się na konkretne działania w państwach członkowskich.

Stosowanie zestawu wspólnych wskaźników w celu monitorowania wdrażania inicjatyw w dziedzinie polityki zdrowotnej UE ma przyczynić się do poprawy spójności działań UE. Wskaźniki te określono w badaniu z 2012 r.:

Badanie mające na celu ocenę realizacji polityki UE w dziedzinie zdrowia na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, ocenę użyteczności istniejących wskaźników oraz ewentualne opracowanie nowych wskaźników