Hindamine

ELi tervishoiupoliitika rakendamine – näitajad

ELi tervisestrateegia 2008–2013 vahehindamise (hõlmab ajavahemikku 2008. aastast kuni 2011. aasta alguseni) käigus leiti, et:

  • strateegia abil tuuakse ühtselt ja terviklikult välja peamised tervishoiuga seotud probleemid;
  • liikmesriigid saavutavad rohkem, kui nad teevad ELi tasandil teatavates valdkondades koostööd;
  • strateegia on terviklik suunav raamistik ja eeskuju ELi tasandil võetavatele meetmetele.
Vahehindamist käsitlev aruanne Valige lingiga seotud tõlked English (en)

ELi tervishoiupoliitika rakendamine – näitajad

Olemasolevate mehhanismidega jälgitakse seadusandlike algatuste (eelkõige määruste ja direktiivide) rakendamist piisavalt tähelepanelikult, kuid samas on komisjonil piiratud juurdepääs süstemaatilisele ja kõikehõlmavale teabele selle kohta, kuidas liikmesriikides tõlgendatakse mitteseadusandlikke ELi tasandi algatusi ning muudetakse need konkreetseteks meetmeteks.

Ühiste näitajate kogum ELi tervishoiupoliitikaga seotud algatuste rakendamise jälgimiseks parandaks ELi meetmete ühtsust. Sellised näitajad määratletakse järgmises 2012. aastal teostatud uuringus:

Uuring, mille abil mõõdetakse ELi tervishoiupoliitika rakendamist riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, hinnates selle ülesande täitmiseks olemas olevate näitajate kasutatavust ning luues vajadusel uusi näitajaid: