Hodnocení

Provádění politik EU v oblasti zdraví — Ukazatele

Při hodnocení zdravotní strategie EU za období 2008–2013 (konkrétně za první polovinu období, od roku 2008 do počátku roku 2011) bylo zjištěno, že:

  • Strategie poskytuje ucelenou „mapu“ hlavních problémů.
  • Členské země jsou v určitých oblastech schopny dosahovat lepších výsledků, pokud úsilí koordinují na úrovni EU.
  • Strategie slouží jako jednotné vodítko a referenční rámec pro opatření přijímaná na úrovni EU.
Zpráva o hodnocení první poloviny období Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Provádění politik EU v oblasti zdraví — Ukazatele

Zatímco zavedené mechanismy dostatečně zajišťují sledování implementace legislativních iniciativ (zejména nařízení a směrnic), Komise má zatím pouze omezený přístup k systematicky zjišťovaným informacím o tom, jak jsou v členských státech převáděny do praxe její nelegislativní iniciativy.

Soubor společných ukazatelů k monitorování zavádění politických iniciativ EU v oblasti zdraví by zlepšil soudržnost opatření Unie. Studie z roku 2012 takové ukazatele uvádí:

Studie k vyhodnocení realizace politik EU v oblasti zdraví na celostátní, regionální a místní úrovni, která posuzuje užitečnost stávajících ukazatelů a navrhuje nové ukazatele, budou-li třeba: