Оценка

Изпълнение на здравните политики на ЕС – показатели

Някои от заключенията в междинната оценка на здравната стратегия на ЕС за 2008‑2013 г. (обхващаща периода от 2008 г. до началото на 2011 г.):

  • стратегията предоставя последователна и изчерпателна карта на основните свързани със здравето въпроси
  • в някои области страните членки могат да постигнат повече, когато работят заедно на равнище ЕС
  • стратегията служи като съгласувана рамка от правила и отправна точка за действията, предприемани на равнище ЕС.
Доклад за междинната оценка Избор на превод за предходната връзка English (en)

Изпълнение на здравните политики на ЕС – показатели

Въпреки че с помощта на установените механизми може адекватно да се проследи изпълнението на законодателните инициативи (и по-специално регламенти и директиви), Комисията не разполага с много и систематична информация „отдолу нагоре“ за това как незаконодателните инициативи на равнище ЕС се превръщат в конкретни действия в страните членки.

Набор от общи показатели за наблюдаване на прилагането на инициативите на ЕС в областта на здравната политика ще доведе до подобряване на съгласуваността на действията в Съюза. В проучване от 2012 г. са набелязани такива показатели:

Проучване за измерване на изпълнението на здравните политики на ЕС на национално, регионално и местно равнище, в което се оценява полезността на съществуващите показатели с оглед на тази задача и са разработени нови показатели: