Stratégia v oblasti zdravia

Kontext

Nová stratégia EÚ v oblasti zdravia obsahuje výzvu na vytvorenie partnerstva so všetkými zainteresovanými stranami, ako sú: vnútroštátne orgány, Európsky parlament a Rada, Výbor regiónov, Hospodársky a sociálny výbor, agentúry pôsobiace v oblasti zdravia, ostatné záujmové skupiny a občania.

Stratégia vznikla na podklade viacerých existujúcich prác Komisie a reakcií zainteresovaných strán.

Reakcie inštitúcií EÚ

Verejná konzultácia (2007)

Posúdenie vplyvu

Dokument o posúdení vplyvu – stratégia EÚ v oblasti zdravia

Súhrn – posúdenie vplyvu

Skoršie prípravné práce

2000Oznámenie o stratégii EÚ v oblasti zdravia s výzvou na združenie zdrojov v oblastiach, v ktorých môžu znamenať pridanú hodnotu

2002 – Všeobecné línie politiky v oblasti zdravia, ktoré predstavil európsky komisár pre zdravie

2004Preskúmanie politiky EÚ v oblasti zdravia , ktoré viedlo k vytvoreniu stratégie na roky 2008 – 2013