Veselības aizsardzības stratēģija

Konteksts

Jaunā ES stratēģija veselības jomā izvirza par noteikumu veidot partnerattiecības ar visiem ieinteresētajiem: valstu iestādēm, Eiropas Parlamentu un Padomi, Reģionu komiteju, Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, ar veselību saistītām aģentūrām, citām interešu grupām un pašiem iedzīvotājiem.

Stratēģijas pamatā ir Komisijas veikums un ieinteresēto grupu sniegtā informācija.

ES iestāžu atbildes reakcija

Sabiedriska apspriešana (2007)

Ietekmes novērtējums

Ietekmes novērtējuma dokuments par ES stratēģiju veselības jomā

Kopsavilkums par ietekmes novērtējumu 

Agrāki priekšdarbi

2000Paziņojums par ES stratēģiju veselības jomā, kurā aicināja koncentrēt resursus tur, kur iespējams panākt reālu pievienoto vērtību

2002ES veselības un patērētāju aizsardzības komisārs vispārējos vilcienos izklāstīja veselības aizsardzības politiku

2004ES veselības aizsardzības politikas pārskatīšana , kas noderēja par augsni 2008.-2013. gada stratēģijai veselības jomā