Tervisestrateegia

Taustteave

Uues ELi tervisestrateegias kutsutakse üles partnerlusele kõigi sidusrühmade vahel. Nendeks on: riiklikud ametiasutused, Euroopa Parlament ja nõukogu, Regioonide Komitee, Majandus- ja Sotsiaalkomitee, tervishoiuga seotud ametid, muud huvirühmad ning üksikisikud.

Strateegia põhineb komisjoni tehtaval tööl ning sidusrühmade tagasisidel.

ELi institutsioonide võetud meetmed:

avalik konsultatsioon (2007)

mõju hindamine

mõju hindamise dokument – ELi tervisestrateegia

kokkuvõte – mõjuhinnang 

varasemad ettevalmistustööd

aasta 2000ELi tervisestrateegiat käsitlevas teatises kutsutakse üles suunama vahendeid valdkondadesse, kus neil oleks tõeline lisandväärtus.

aasta 2002Euroopa tervisevolinik määratles üldised tervishoiupoliitika suundumused

aasta 2004 - ELi tervishoiupoliitika ülevaade , millele tuginedes koostati tervisestrateegia aastateks 2008–2013