Στρατηγική για την υγεία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Ιστορικό

H νέα στρατηγική της ΕΕ για την υγεία προωθεί τη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: εθνικές αρχές, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, Επιτροπή των Περιφερειών, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, οργανώσεις του τομέα της υγείας, άλλες ομάδες και μεμονωμένοι πολίτες.

Η στρατηγική είναι αποτέλεσμα των εργασιών της Επιτροπής και της συνεισφοράς των ενδιαφερόμενων μερών.

Η θέση των οργάνων της ΕΕ

Δημόσια διαβούλευση (2007)

Εκτίμηση επιπτώσεων

Έγγραφο εκτίμησης των επιπτώσεων της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία

Περιληπτική εκτίμηση επιπτώσεων

Προηγούμενο προπαρασκευαστικό έργο

2000 – Η ανακοίνωση για την στρατηγική της ΕΕ για την υγεία προέβλεπε τη διάθεση των πόρων σε δράσεις που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική προστιθέμενη αξία

2002 – Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για την υγεία χαράχτηκαν από τον επίτροπο υγείας της ΕΕ

2004 - Επισκόπηση της πολιτικής της ΕΕ για την υγεία   που εντάσσεται στη στρατηγική για την υγεία 2008-13