Изготвяне

В новата здравна стратегия на ЕС се призовава за сътрудничество с всички заинтересовани страни – националните власти, Европейския парламент, Съвета на ЕС, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет, агенциите, работещи в сферата на здравеопазването, другите заинтересовани страни и отделните граждани.

Стратегията бе изготвена въз основа на извършена дотогава работа от Комисията и мнения и предложения от заинтересовани страни.

Реакции от институциите на ЕС

Обществена консултация (2007 г.)

Оценка на въздействието

Оценка на въздействието на здравната стратегия на ЕСpdf

Резюме на оценката на въздействиетоpdf 

Предходни дейности

2000 г. – в съобщение относно здравната стратегия на ЕСpdf се призовава за концентрация на ресурсите там, където чрез тях може да се осигури реална добавена стойност.

2002 г.европейският комисар по здравеопазване посочва в своя реч общите насоки на здравната политика.

2004 г.преглед на здравната политика на ЕС Избор на превод за предходната връзка English (en) , резултатите от който бяха използвани при изготвянето на здравната стратегия за 2008 – 2013 г.