Pohlavne prenosné choroby

HIV/AIDS

V roku 2012 bolo v Európe a strednej Ázii nahlásených viac ako 131 000 nových infekcií HIV a celkovo 29 000 nových prípadov v Európskej únii a v Európskom hospodárskom priestore. Na liečbu infekcie existuje efektívna liečba, ale liek alebo preventívnu vakcínu sa doteraz nepodarilo vyvinúť. Preto sa politika EÚ v tejto oblasti sústredí na prevenciu a pomoc osobám žijúcim s HIV/AIDS.

EÚ sa snaží o zlepšenie celoeurópskej koordinácie medzi národnými orgánmi, občianskou spoločnosťou a zainteresovanými stranami.

Politika v oblasti HIV/AIDS

V oznámení Komisie o boji proti HIV/AIDS v Európskej únii a susedných krajinách sa identifikujú politiky zamerané na zníženie výskytu nových prípadov infekcie a zlepšenie kvality života ľudí trpiacich HIV/AIDS.

Organizácia AIDS Action Europe preložila oznámenie do ruštiny a uverejnila ho na svojich stránkach.

Súčasťou politiky EÚ je aj politická podpora orgánov a zainteresovaných strán v členských štátoch a susediacich krajinách, ktorá je zameraná na:

  • zlepšenie prístupu k preventívnym opatreniam, liečbe, starostlivosti a podpore,
  • oslovenie migrantov z krajín s vysokým výskytom HIV,
  • zlepšenie cielenosti politík zameraných na najrizikovejšie skupiny obyvateľstva.

V akčnom pláne na roky 2014 – 2016 , ktorý nadväzuje na akčný plán na roky 2009 – 2013 , sa objasňuje, ako Únia, občianska spoločnosť, medzinárodné organizácie a zainteresované strany dosiahnu uvedené ciele.

Program v oblasti zdravia

Implementácia politiky boja proti HIV/AIDS sa financuje prostredníctvom programu EÚ v oblasti zdravia . Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny (CHAFEA) disponuje komplexným zoznamom projektov v oblasti HIV/AIDS realizovaných od roku 2003 .

Dohľad

Správa o dohľade nad HIV/AIDS v Európe za rok 2012  je výsledkom monitoringu, ktorý vykonáva Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a regionálna pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu. ECDC a Komisia spolupracujú na konkrétnych monitorovacích projektoch, napr. na implementácii Dublinského vyhlásenia o boji proti HIV/AIDS v EÚ a strednej Ázii.

Spolupráca

Komisia zriadila dva orgány s cieľom pomôcť pri implementácii a zlepšení koordinácie medzi krajinami, občianskou spoločnosťou a medzinárodnými organizáciami:

  • HIV/AIDS Think Tank  slúži pre zástupcov členských štátov a susedných krajín ako fórum na výmenu informácií a posilnenie spolupráce.
  • Fórum občianskej spoločnosti pre HIV/AIDS  je zoskupením najdôležitejších európskych sietí a MVO, ktorý poskytuje think-tanku poradenstvo v oblasti formulácie a implementácie politiky.

Obe skupiny sa stretávajú dvakrát ročne.