Полово предавани болести

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

ХИВ/СПИН

През 2012 г. в Европа и Централна Азия са отчетени над 131 000 нови случая на заразяване с ХИВ, като в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство техният брой е 29 000. Срещу инфекциите с вируса на човешкия имунодефицит (ХИВ) съществува терапия, даваща добри резултати, но все още не е известно лечение или профилактична ваксина. Поради това политиката на ЕС е съсредоточена върху превенция и подкрепа за хората, заразени с ХИВ/СПИН.

ЕС помага, като укрепва сътрудничеството между националните власти, гражданското общество и заинтересованите лица в Европа.

Политика относно ХИВ/СПИН

В своето съобщение относно борбата с ХИВ/СПИН в ЕС и съседните страни от 2009 г. Европейската комисия посочва политики за намаляване на броя на новите случаи на инфекция и за подобряване на качеството на живот на хората, заразени с ХИВ/СПИН.

Съобщението бе преведено на руски от организацията „AIDS Action Europe“ и е достъпно на нейния уебсайт.

Политиките на ЕС включват осигуряване на политическа подкрепа на властите и заинтересованите лица в ЕС и съседните страни за:

  • подобряване на достъпа до профилактика, лечение, грижи и подкрепа
  • достигане до мигрантите от страни с голямо разпространение на ХИВ
  • подобряване на политиките, насочени към хората, които са изложени на най-голям риск.

В план за действие за 2014-2016 г. , допълващ плана за действие за 2009-2013 г. , се посочва как ЕС, гражданското общество, международните организации и заинтересованите лица ще постигнат това.

Програма за здравеопазване

Изпълнението на политиката относно ХИВ/СПИН се финансира чрез здравната програма на ЕС . Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните поддържа подробен списък с проектите в областта на ХИВ/СПИН, финансирани от 2003 г. насам. 

Наблюдение

Докладът за наблюдение на ХИВ/СПИН в Европа от 2012 г.  е резултат от наблюденията, извършвани от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и СЗО Европа. ECDC и Комисията също така си сътрудничат по някои специфични проекти за контрол, например по проекта за изпълнение на Дъблинската декларация за партньорство в борбата с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия.

Сътрудничество

Комисията е създала две групи, които да подпомагат изпълнението на политиката и сътрудничеството между страните, гражданското общество и международните организации:

И двете групи се срещат два пъти в годината.