HIV/AIDS

W 2012 r. w Europie i w Azji Środkowej odnotowano ponad 131 tys. nowych przypadków zakażenia wirusem HIV. W Unii Europejskiej i w Europejskim Obszarze Gospodarczym było ich łącznie 29 tys. Chociaż istnieją skuteczne metody leczenia zakażenia HIV, wciąż jeszcze nie wynaleziono na nie ani lekarstwa, ani szczepionki. Dlatego też polityka UE skupia się na profilaktyce i wsparciu dla osób seropozytywnych.

Pomoc UE koncentruje się na wzmocnieniu współpracy między organami krajowymi, społeczeństwem obywatelskim i zainteresowanymi stronami w całej Europie.

Polityka dotycząca HIV/AIDS

W komunikacie Komisji z 2009 r. „Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i krajach sąsiednich” określono działania na rzecz zmniejszenia liczby nowych zakażeń i poprawy jakości życia osób chorych na HIV/AIDS.

Komunikat został przetłumaczony na język rosyjski i jest dostępny na stronie internetowej europejskiego partnerstwa organizacji pozarządowych AIDS Action Europe.

UE wspiera wysiłki władz i zainteresowanych podmiotów w krajach UE i krajach sąsiadujących, mające na celu:

  • poprawę dostępu do profilaktyki, leczenia, opieki i wsparcia
  • dotarcie do imigrantów z krajów o wysokiej częstotliwości występowania HIV
  • skuteczniejszą ochronę ludności z grup najbardziej narażonych na zachorowanie.

W planie działania na lata 2014–2016 Wybierz wersję językową tego linka English (en) będącym kontynuacją planu z lat 2009–2013 Wybierz wersję językową tego linka English (en) wyjaśniono, w jaki sposób UE, społeczeństwo obywatelskie, organizacje międzynarodowe i inne zainteresowane strony mogą osiągnąć te cele.

Program w dziedzinie zdrowia publicznego

Realizacja polityki zapobiegania HIV/AIDS jest finansowana w ramach unijnego programu w dziedzinie zdrowia publicznego Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea) opracowała listę projektów na rzecz zwalczania HIV/AIDS sfinansowanych od 2003 r. Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Nadzór

W sprawozdaniu dotyczącym nadzoru nad HIV/AIDS z 2012 r. Wybierz wersję językową tego linka English (en) przedstawiono wyniki monitorowania przeprowadzonego przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i europejski oddział WHO. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i Komisja wspólnie realizują również konkretne projekty w dziedzinie monitorowania, np. dotyczące wdrażania deklaracji dublińskiej w sprawie partnerstwa na rzecz walki z HIV/AIDS w Europie i Azji Środkowej.

Współpraca

Aby skutecznie realizować politykę i zacieśnić współpracę pomiędzy krajami, społeczeństwem obywatelskim i organizacjami międzynarodowymi, Komisja powołała dwa organy:

  • Zespół ekspertów ds. HIV/AIDS Wybierz wersję językową tego linka English (en) – forum przedstawicieli państw członkowskich UE i krajów sąsiadujących mające ma celu wymianę informacji oraz zacieśnianie współpracy
  • Forum Społeczeństwa Obywatelskiego ds. HIV/AIDS Wybierz wersję językową tego linka English (en) – grupa skupiająca największe europejskie sieci i organizacje pozarządowe, która udziela zespołowi ekspertów porad dotyczących kształtowania i wdrażania polityki.

Obie grupy spotykają się dwa razy w roku.