Εθνικές εκθέσεις

Η εκπόνηση εκθέσεων για την υγεία σε εθνικό επίπεδο εξασφαλίζει λεπτομερέστερη εικόνα της κατάστασης της υγείας στα κράτη μέλη της ΕΕ και αλλού, και μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό καλών πρακτικών.

Εθνικές εκθέσεις για την υγεία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)