Správy EÚ o verejnom zdraví

Správy na úrovni EÚ predstavujú syntézu informácií o verejnom zdraví a štatistík z oblasti zdravia zo všetkých 28 krajín EÚ.

Správy o programe EÚ v oblasti zdravia

Správy o programe EÚ v oblasti zdravia obsahujú porovnateľné údaje o:

  • zdraví obyvateľov a spôsoboch ich správania, ktoré súvisia so zdravím (napr. údaje o životnom štýle a iných zdravotných faktoroch),
  • chorobách (napr. výskyt a spôsoby sledovania chronických, závažných a zriedkavých ochorení),
  • zdravotných systémoch (napr. ukazovatele týkajúce sa dostupnosti verejnej zdravotnej starostlivosti, kvality poskytovanej starostlivosti, ľudských zdrojov a finančnej udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti).

Štatistické správy týkajúce sa zdravia

Zostavuje ich Eurostat s cieľom neustále zlepšovať databázy a publikácie týkajúce sa zdravia.

Iné správy týkajúce sa zdravia

Správy odborov a agentúr EÚ