Správy EÚ o verejnom zdraví

Správy na úrovni EÚ predstavujú syntézu informácií o verejnom zdraví a štatistík z jednotlivých členských štátov a dôležitý prvok pri vytváraní Európskeho informačného a vedomostného systému v oblasti zdravia.

Správy o programe Spoločenstva v oblasti zdravia

Správy o programe Spoločenstva v oblasti zdravia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) obsahujú porovnateľné údaje o:

  • zdraví obyvateľov a spôsoboch ich správania, ktoré súvisia so zdravím (napr. údaje o životnom štýle a iných zdravotných faktoroch);
  • chorobách (napr. výskyt a spôsoby sledovania chronických, závažnych a zriedkavých ochorení);
  • zdravotných systémoch (napr. ukazovatele týkajúce sa dostupnosti verejnej zdravotnej starostlivosti, kvality poskytovanej starostlivosti, ľudských zdrojov a finančnej udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti).

Štatistické správy týkajúce sa zdravia

Zostavuje ich Eurostat Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) s cieľom neustále zlepšovať databázy a publikácie realizované v rámci programu v oblasti zdravia.

Správy o výskyte určitých prenosných chorôb

Správy zostavuje sieť EÚ monitorujúca výskyt Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) konkrétnych prenosných ochorení, nemocničných infekcií a mikroorganizmov rezistentných proti antibiotikám.

Kritériá výberu:

  • choroby, ktoré majú alebo by mohli mať za následok vysokú chorobnosť a/alebo úmrtnosť;
  • prípady, v ktorých výmena informácií môže slúžiť ako včasné varovanie pred ohrozením verejného zdravia;
  • vážne ochorenia, ktoré by sa nedali rozpoznať na vnútroštátnej úrovni a a v prípade ktorých vzájomné zdieľanie údajov umožňuje formulovať hypotézy na základe rozsiahlejších poznatkov;
  • choroby, proti ktorým existujú efektívne preventívne opatrenia.

Iné správy týkajúce sa zdravia

Správy oddelení a agentúr EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)