Sprawozdania UE na temat zdrowia

Sprawozdania sporządzane na poziomie UE są podsumowaniem informacji dotyczących zdrowia publicznego oraz danych statystycznych ze wszystkich krajów Unii. Sprawozdania te mają swój wkład w tworzenie europejskiego systemu informacji i wiedzy na temat zdrowia.

Sprawozdania na temat unijnego programu zdrowia

Sprawozdania na temat unijnego programu zdrowia Wybierz wersję językową tego linka English (en) dostarczają porównywalnych informacji o:

  • stanie zdrowia i zachowaniach społeczeństwa (np. dane dotyczące trybu życia i innych czynników wpływających na zdrowie)
  • chorobach (np. częstotliwość występowania i sposoby monitorowania chorób przewlekłych, poważnych i rzadko występujących)
  • systemach opieki zdrowotnej (np. wskaźniki dotyczące dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej i jej jakości, a także pracowników służby zdrowia i rentowności systemów opieki zdrowotnej).

Sprawozdania statystyczne na temat zdrowia

Sprawozdania statystyczne sporządza Eurostat Wybierz wersję językową tego linka English (en) dla potrzeb baz danych i publikacji związanych z programem zdrowia.

Sprawozdania na temat występowania niektórych chorób zakaźnych

Sporządza je europejska sieć ds. monitorowania występowania Wybierz wersję językową tego linka English (en) niektórych chorób zakaźnych, zakażeń szpitalnych i oporności bakterii na antybiotyki.

Kryteria wyboru:

  • choroby, które powodują lub mogłyby powodować wysoką chorobowość i/lub umieralność wśród populacji UE
  • choroby, w odniesieniu do których wymiana informacji może zapewnić wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami dla zdrowia publicznego
  • groźne choroby, które nie byłyby rozpoznane na poziomie krajowym, a zebranie danych pozwoliłoby na postawienie hipotezy na podstawie różnych źródeł informacji
  • choroby, w odniesieniu do których dostępne są skuteczne środki zapobiegawcze zwiększające ochronę zdrowia.

Inne sprawozdania związane ze zdrowiem

Sprawozdania departamentów i agencji UE Wybierz wersję językową tego linka English (en)