Tervishoidu käsitlevad ELi aruanded

ELi tasandi aruanded on koostatud rahvatervist käsitleva teabe ja statistika põhjal kõigist ELi liikmesriikidest ning need aitavad kaasa Euroopa terviseteabe ja tervisealaste teadmiste jagamise süsteemi loomisele.

Ühenduse terviseprogrammi aruanded

Ühenduse terviseprogrammi aruannetes Valige lingiga seotud tõlked English (en) esitatakse võrreldav teave järgmiste teemade kohta:

  • rahvastiku tervis ja tervisekäitumine (näiteks andmed eluviisi ning muude tervist mõjutavate tegurite kohta);
  • haigused (näiteks krooniliste, raskete ning haruldaste haiguste esinemine ning nende seire viisid);
  • tervishoiusüsteemid (nt näitajad tervishoiuteenustele juurdepääsu, asjaomaste teenuste kvaliteedi, tervishoiusektori inimressursside ning tervishoiusüsteemide majandusliku elujõulisuse kohta).

Statistilised tervisearuanded

Asjaomaseid aruandeid koostab Eurostat Valige lingiga seotud tõlked English (en) selleks, et pidevalt parandada terviseprogrammide andmebaase ning väljaandeid.

Aruanded erinevate nakkushaiguste esinemise kohta,

mis on koostatud ELi võrgustiku poolt, mis teostab järelevalvet Valige lingiga seotud tõlked English (en) erinevate nakkushaiguste, haiglates levivate nakkuste ning antibiootikumidele resistentsuse üle.

Valikukriteeriumid:

  • haigused, mis põhjustavad või võivad põhjustada märkimisväärset haigestumust ja/või suremust kõikjal ELis;
  • haigused, mille puhul teabevahetus võimaldaks tagada varajast hoiatamist rahvatervist ohustavate tegurite suhtes;
  • rasked haigused, mida ei suudeta riiklikul tasandil tuvastada ning mille puhul andmete ühiskasutus võimaldab püstitada hüpoteese, tugindes laiemale teadmisbaasile;
  • haigused, mille jaoks on olemas tõhusad tervisekaitselised ennetusabinõud.

Muud tervishoiuga seotud aruanded

Koostatud ELi talituste ja ametite poolt Valige lingiga seotud tõlked English (en)