Εκθέσεις της ΕΕ για την υγεία

Οι εκθέσεις της ΕΕ περιλαμβάνουν τις πληροφορίες και τις στατιστικές για τη δημόσια υγεία που παρέχουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και συμβάλλουν στη δημιουργία του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με την υγεία.

Εκθέσεις για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα υγείας

Οι εκθέσεις για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα υγείας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) παρέχουν συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

  • την υγεία και τη συμπεριφορά που σχετίζεται με την υγεία του πληθυσμού (π.χ. δεδομένα για τον τρόπο ζωής και άλλους παράγοντες καθοριστικούς για την υγεία)
  • τις διάφορες ασθένειες (π.χ. συχνότητα εμφάνισης και τρόποι παρακολούθησης χρόνιων, σοβαρών και σπάνιων ασθενειών)
  • τα συστήματα υγείας (π.χ. στοιχεία για την πρόσβαση στην περίθαλψη, για την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης, για τους ανθρώπινους πόρους και για την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης).

Στατιστικές εκθέσεις για την υγεία

Εκπονούνται από την Eurostat Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) με στόχο τη συνεχή βελτίωση των βάσεων δεδομένων και των δημοσιεύσεων για το πρόγραμμα υγείας.

Εκθέσεις για τη συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων μεταδοτικών ασθενειών.

Εκπονούνται από το δίκτυο της ΕΕ που παρακολουθεί τη συχνότητα εμφάνισης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) συγκεκριμένων μεταδοτικών ασθενειών, νοσοκομειακών λοιμώξεων και περιστατικών αντοχής στα αντιβιοτικά.

Κριτήρια επιλογής:

  • ασθένειες που προκαλούν, ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν, σημαντικά περιστατικά νοσηρότητας ή/και θνησιμότητας σε όλη την ΕΕ
  • περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να εξασφαλίσει έγκαιρη προειδοποίηση για απειλές στη δημόσια υγεία
  • σοβαρές ασθένειες οι οποίες δεν θα ήταν αναγνωρίσιμες σε εθνικό επίπεδο και για τις οποίες η συγκέντρωση δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε διατύπωση υποθέσεων βάσει ευρύτερης βάσης γνώσεων
  • ασθένειες για τις οποίες διατίθενται αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα, προς όφελος της προστασίας της υγείας

Άλλες εκθέσεις για την υγεία

Εκθέσεις υπηρεσιών και οργανισμών της ΕΕ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)