Εκθέσεις της ΕΕ για την υγεία

Οι εκθέσεις σε επίπεδο ΕΕ είναι μια σύνθεση των πληροφοριών για τη δημόσια υγεία και των στατιστικών στον τομέα της υγείας που προέρχονται από τις 28 χώρες της ΕΕ.

Εκθέσεις του προγράμματος της ΕΕ στον τομέα της υγείας

Οι εκθέσεις του προγράμματος της ΕΕ στον τομέα της υγείας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) περιέχουν συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

  • την υγεία και τις συμπεριφορές που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού (π.χ. δεδομένα για τον τρόπο ζωής και άλλους παράγοντες καθοριστικούς για την υγεία)
  • τις διάφορες ασθένειες (π.χ. συχνότητα εμφάνισης και τρόποι παρακολούθησης χρόνιων, σοβαρών και σπάνιων νόσων)
  • τα συστήματα υγείας (π.χ. στοιχεία για την πρόσβαση στην περίθαλψη, για την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης, για τους ανθρώπινους πόρους και για την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης).

Στατιστικές εκθέσεις για την υγεία

Εκπονούνται από τη Eurostat Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) με στόχο τη συνεχή βελτίωση των βάσεων δεδομένων και των δημοσιεύσεων στον τομέα της υγείας.

Άλλες εκθέσεις για την υγεία

Εκθέσεις των υπηρεσιών και οργανισμών της ΕΕ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)