Доклади на ЕС за здравеопазването

Докладите на равнище ЕС са синтез от информация за общественото здраве и статистически данни от всички държави-членки. Те допринасят за създаването на Европейската система за здравна информация и знания.

Доклади по Здравната програма на Общността

Докладите по Здравната програма на Общността Избор на превод за предходната връзка English (en) предоставят сравнима информация за:

  • здравето и свързаното с него поведение на населението (например данни за начина на живот и други фактори за здравето)
  • болестите (например честота и начини за контрол на хронични, тежки и редки болести)
  • здравните системи (например показатели за достъп до грижи за всички, за качеството на предлаганите грижи, за човешките ресурси за здравеопазване и за финансовата жизнеспособност на системата за здравни грижи)

Статистически доклади за здравеопазването

Изготвят се от Евростат Избор на превод за предходната връзка English (en) за по-нататъшно подобряване на базите данни и публикациите на здравната програма.

Доклади за честотата на конкретни заразни болести

Изготвят се от мрежата на ЕС за контрол на честотата  Избор на превод за предходната връзка English (en) на конкретни заразни болести, болнични инфекции и резистентност на антибиотици.

Критерии за подбор:

  • болести, които причиняват или биха могли да причинят значителна заболеваемост и/или смъртност в ЕС
  • болести, при които обменът на информация може да осигури ранно предупреждение за заплахи срещу общественото здраве
  • тежки болести, които не могат да се установят на национално равнище и при които събирането на данни позволява разработване на хипотези от по-широка база знания
  • болести, за които съществуват ефективни профилактични мерки с доказана полза за опазването на здравето

Други свързани със здравето доклади

Изготвят се от служби и агенции на ЕС Избор на превод за предходната връзка English (en)