Комитет на ЕС от експерти по редки болести

Комитет от експерти по редки болести Избор на превод за предходната връзка English (en) помага на Европейската комисия да съставя и прилага политика за борба с редките болести.

Необходимостта от подобен комитет бе установена в Съобщение за редките болести – предизвикателствата пред Европа, COM(2008) 679 окончателенpdf, след което той бе официално създаден с Решение 2009/872/ЕО на Комисиятаpdf.

  • Вижте комитета от експерти по редки болести Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Вижте също европейски и международни конференции по редки болести Избор на превод за предходната връзка English (en)