Program w dziedzinie zdrowia publicznego

Kto może wziąć udział w programie zdrowia?

W programie działań w dziedzinie zdrowia uczestniczą wszystkie państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia, Serbia i Mołdawia, tj. podmioty zarejestrowane w tych państwach mogą uczestniczyć w zaproszeniach do składania wniosków.

Niektóre inne kraje rozpoczęły już procedurę podpisywania umów dwustronnych z Unią Europejską zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 282/2014 w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020). Informacja o tym, o jakie państwa chodzi, zostanie podana do wiadomości publicznej, jak tylko zakończy się procedura i umowy zostaną podpisane.

Organizacje z krajów, które nie uczestniczą w programie, również mogą się w niego zaangażować, jeżeli pomoże to w osiągnięciu celów programu. Takie organizacje, jeżeli ich udział zostanie uznany za użyteczny, zostaną zaproszone przez partnerów z krajów uczestniczących. Nie mogą one jednak współfinansować programu ani otrzymywać z niego żadnych funduszy.

W programie mogą uczestniczyć m.in.:

  • instytuty badawcze i uniwersytety
  • organy publiczne
  • organizacje pozarządowe
  • przedsiębiorstwa komercyjne.

Zasady uczestnictwa mogą być różne w zależności od sposobu finansowania danej inicjatywy. Szczegóły zawiera roczny plan prac oraz publikowane co roku zaproszenia do składania wniosków i zaproszenia do składania ofert.