Veselības aizsardzības programma

Kas var piedalīties?

Uz uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus drīkst atsaukties juridiskās personas, kas reģistrētas kādā no ES dalībvalstīm vai Islandē, Norvēģijā, Serbijā un Moldovā – t.i., valstīs, kas piedalās Veselības programmas īstenošanā.

Vairākas citas valstis ir sākušas procedūru vai grasās drīzumā parakstīt divpusēju nolīgumu ar Eiropas Savienību saskaņā ar 6. pantu Regulā (ES) Nr. 282/2014, ar ko izveido trešo Savienības rīcības programmu veselības jomā (2014.–2020. gads). Tās tiks paziņotas, kad procedūra būs pabeigta un nolīgumi parakstīti.

Arī organizācijas no valstīm, kas nepiedalās programmā, ir aicinātas iesaistīties, ja tas sekmē programmas mērķu sasniegšanu. Partneri no programmas dalībvalstīm var uzaicināt šādas organizācijas, ja to ieguldījums ir uzskatāms par noderīgu. Tomēr tās nedrīkst ne piedalīties finansiāli, ne arī saņemt finansējumu no programmas.

Piedalīties var plašs organizāciju loks, piemēram:

  • pētniecības institūti un augstskolas;
  • iestādes;
  • NVO;
  • komercuzņēmumi.

Dalības noteikumi atšķiras atkarībā no tā, kā iniciatīva tiek finansēta. Sīkākas ziņas var noskaidrot gada darba plānā, attiecīgajos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus un publiskā iepirkuma konkursos, kurus izsludina ik gadu.