Veselības aizsardzības programma

Kas var piedalīties

Uz uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus drīkst atsaukties juridiskās personas, kas reģistrētas kādā no ES dalībvalstīm vai Islandē, Norvēģijā un Serbijā – t.i., valstīs, kas piedalās Veselības programmas īstenošanā.

Vairākas citas valstis ir sākušas procedūru vai grasās drīzumā parakstīt divpusēju nolīgumu ar Eiropas Savienību saskaņā ar 6. pantu Regulā (ES) Nr. 282/2014, ar ko izveido trešo Savienības rīcības programmu veselības jomā (2014.–2020. gads). Tās tiks paziņotas, kad procedūra būs pabeigta un nolīgumi parakstīti.

Arī organizācijas no valstīm, kas nepiedalās programmā, ir aicinātas iesaistīties, ja tas var palīdzēt sasniegt programmas mērķus. Partneri no programmas dalībvalstīm var uzaicināt šādas organizācijas, ja to ieguldījums ir uzskatāms par noderīgu. Tomēr tās nedrīkst ne piedalīties finansiāli, ne arī saņemt finansējumu no programmas.

Piedalīties var plašs organizāciju loks, piemēram:

  • pētniecības institūti un universitātes;
  • publiskā sektora iestādes;
  • NVO;
  • komercuzņēmumi.

Dalības noteikumi atšķiras atkarībā no tā, kā iniciatīva tiek finansēta. Sīkākas ziņas var noskaidrot gada darba plānā un attiecīgajos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus un publiskā iepirkuma konkursos, kurus publicē ik gadu.