Terviseprogramm

Kes saavad osaleda?

Tervisevaldkonna tegevusprogrammis saavad osaleda kõik ELi liikmesriigid, Island, Norra ja Serbia. Neis riikides registreeritud üksustel on õigus projektikonkurssidel osaleda.

Mitmed teised riigid on alustanud menetlust kahepoolse lepingu sõlmimiseks Euroopa Liiduga või on seda allkirjastamas kooskõlas määruse (EL) nr 282/2014, millega luuakse liidu kolmas tervisevaldkonna tegevusprogramm aastateks 2014–2020, artikliga 6. Need riigid avaldatakse siis, kui menetlus on lõpule viidud ja lepingud allkirjastatud.

Isegi programmis mitteosalevate riikide organisatsioone julgustatakse osalema juhul, kui see aitab kaasa programmi eesmärkide saavutamisele. Selliseid organisatsioone saavad kutsuda partnerid osalevatest riikidest, kui nende osalemist peetakse kasulikuks. Vaatamata sellele ei saa kõnealused organisatsioonid rahaliselt panustada ega vastu võtta programmi raames eraldatavaid rahalisi vahendeid.

Osalemine on avatud laiale organisatsioonide ringile, sealhulgas:

  • teadusinstituutidele ja ülikoolidele;
  • riigiasutustele;
  • vabaühendustele;
  • ettevõtjatele.

Kehtivad erinevad osalemisreeglid, sõltuvalt algatuste rahastamisest. Täpsem teave on esitatud iga-aastases töökavas ning igal aastal avaldatavate projektikonkursside ja hankemenetluste juures.