Kas var piedalīties

Veselības programmā var piedalīties organizācijas no ES dalībvalstīm, EEZ valstīm (tikai no Islandes un Norvēģijas), Eiropas Savienības kaimiņvalstīm un Rietumbalkānu valstīm atbilstoši īpašiem nolīgumiem ar ES.

Arī organizācijas no valstīm, kas nepiedalās programmā, ir aicinātas iesaistīties, ja tas var palīdzēt sasniegt programmas mērķus. Partneri no programmas dalībvalstīm var uzaicināt šādas organizācijas, ja to ieguldījums ir uzskatāms par noderīgu. Tomēr tās nedrīkst ne piedalīties finansiāli, ne arī saņemt finansējumu no programmas.

Piedalīties var plašs organizāciju loks, piemēram:

  • pētniecības institūti un universitātes;
  • publiskā sektora iestādes;
  • NVO;
  • komercuzņēmumi.

Dalības noteikumi atšķiras atkarībā no tā, kā iniciatīva tiek finansēta. Sīkāk var uzzināt gada darba plānā un uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, kuru publicē katru gadu.