Kas var piedalīties?

Veselības aizsardzības programmā var piedalīties organizācijas no ES dalībvalstīm, EEZ valstīm (Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas), Eiropas Savienības kaimiņvalstīm un Rietumbalkānu valstīm atbilstoši īpašiem nolīgumiem ar ES.

Iesaistīties tiek mudinātas pat organizācijas no tām valstīm, kas programmā nepiedalās, ja tas var palīdzēt sasniegt programmas mērķus. Programmas dalībvalstis var uzaicināt tādas organizācijas, ja viņu ieguldījums uzskatāms par noderīgu. Tomēr tās nedrīkst ne piedalīties finansiāli, ne arī saņemt finansējumu no programmas.

Piedalīties var plašs organizāciju loks, tostarp

  • pētniecības institūti un universitātes;
  • valsts iestādes;
  • NVO;
  • komercuzņēmumi.

Dalības noteikumi ir dažādi atkarībā no tā, kā iniciatīva tiek finansēta. Sīkāk par to var uzzināt ikgadējā darba plānā un priekšlikumu konkursu paziņojumos, kurus publicē katru gadu.