Kes saavad osaleda?

ELi liikmesriikide organisatsioonid, EMP riigid (üksnes Island, Liechtenstein ja Norra), Euroopa naabruspoliitika riigid ja Lääne-Balkani riigid võivad kõik terviseprogrammis osaleda, vastavalt nende ELiga sõlmitud konkreetsetele kokkulepetele.

Isegi programmis mitteosalevate riikide organisatsioone julgustatakse osalema juhul, kui see aitab kaasa programmi eesmärkide saavutamisele. Selliseid organisatsioone saavad kutsuda partnerid osalevatest riikidest, kui nende osalemist peetakse kasulikuks. Vaatamata sellele ei saa kõnealused organisatsioonid rahaliselt panustada ega vastu võtta programmi raames eraldatavaid rahalisi vahendeid.

Osalemine on avatud laiale organisatsioonide ringile, sealhulgas:

  • teadusinstituutidele ja ülikoolidele;
  • riigiasutustele;
  • vabaühendustele;
  • ettevõtjatele.

Kehtivad erinevad osalemisreeglid, sõltuvalt algatuste rahastamisest. Täpsem teave on esitatud iga-aastases töökavas ning igal aastal avaldatava projektikonkursi juures.