Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Στο πρόγραμμα για την υγεία μπορούν να συμμετέχουν οργανισμοί από τις χώρες της ΕΕ, τις χώρες του ΕΟΧ (μόνο η Ισλανδία και η Νορβηγία), τις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ανάλογα με τη συγκεκριμένη συμφωνία που έχουν συνάψει με την ΕΕ.

Η συνεργασία με οργανισμούς από χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι επίσης δυνατή, εφόσον συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να καλούνται από εκπροσώπους των συμμετεχουσών χωρών, όταν η συνεργασία τους θεωρείται χρήσιμη. Δεν μπορούν όμως να συνεισφέρουν χρηματοδοτικά ούτε να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.

Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως:

  • Ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια
  • Δημόσιες αρχές
  • ΜΚΟ
  • Εμπορικές επιχειρήσεις.

Ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας, ισχύουν διαφορετικοί όροι συμμετοχής. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται σε ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και κάθε χρόνο δημοσιεύονται προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.