Program zdravja

Politika

V skladu z ustanovno pogodbo mora EU z vsemi svojimi politikami varovati zdravje ljudi ter si skupaj z državami članicami prizadevati za izboljšanje javnega zdravja, preprečevanje bolezni ter odpravljanje nevarnosti za telesno in duševno zdravje.

Zdravstvena strategija EU „Skupaj za zdravje“ dopolnjuje splošno strategijo Evropa 2020. Strategija Evropa 2020 omogoča razvoj EU v pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo, ki bo napredek omogočalo vsem. Nujen predpogoj za to pa je zdravo prebivalstvo.

Tretji zdravstveni program (2014–2020)

Program ima štiri glavne cilje. Prizadeva si za:

  1. promocijo zdravja, preprečevanje bolezni in ustvarjanje spodbudnega okolja za zdrav način življenja ob upoštevanju načela „zdravje v vseh politikah“
  2. zaščito državljanov Unije pred resnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdravje
  3. spodbujanje inovativnih, učinkovitih in vzdržnih zdravstvenih sistemov;
  4. lažji dostop do boljšega in varnejšega zdravstvenega varstva za državljane Unije

Tretji zdravstveni program EU je glavni instrument Evropske komisije za uresničevanje zdravstvene strategije EU. Program se izvaja na podlagi letnih delovnih načrtov, v katerih so določena prednostna področja in merila za financiranje ukrepov v okviru programa. Celotni proračun programa znaša 449,4 milijona evrov.

Zdravstveni program upravlja Komisija s pomočjo Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano.

Vrednotenja

Open Public Consultation of the mid-term evaluation of the 3rd Health Programme 2014-2020Vmesni pregled tretjega zdravstvenega programa 2014–2020

Zdravstveni program EU (2008–2013)

Zdravstveni program EU (2008–2013) je financiral projekte in ukrepe v obdobju 2008–2013. Letni cilji programa so bili usklajeni s cilji strategije Evropa 2020: vlaganje v zdravje in ukrepanje v zvezi s staranjem prebivalstva.

Merila za financiranje v okviru programa so bila vsako leto določena z delovnim načrtom. Nato so bili objavljeni razpisi za zbiranje predlogov za projekte, nepovratna sredstva za poslovanje, konference in skupne ukrepe.

Zainteresirani so oddali prijavo. Komisija je temeljito pregledala vse prijave in izbrala projekte, ki so prejeli finančna sredstva. Sklepi o dodelitvi sredstev so bili objavljeni na spletišču Komisije.

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano je pomagala Komisiji pri izvajanju programa.