Program v oblasti zdravia

Politika

Zo zakladajúcich zmlúv vyplýva Európskej únii úloha zabezpečiť, aby jej politiky zohľadňovali problematiku zdravia ľudí a ochraňovali ho. Okrem toho má EÚ povinnosť spolupracovať so svojimi členskými štátmi na zlepšovaní verejného zdravia, prevencii proti ľudským ochoreniam a na odstraňovaní zdrojov nebezpečenstva pre telesné a duševné zdravie.

Stratégia EÚ v oblasti zdravia „Spoločne za zdravie“ je v súlade so všeobecnými cieľmi stratégie Európa 2020.  Európa 2020 sa zameriava na transformáciu hospodárstva EÚ na inteligentnú, udržateľnú a inkluzívnu ekonomiku pre všetkých, ktorá nie je možná bez zdravého obyvateľstva.

Tretí program v oblasti zdravia (2014 – 2020)

Tento program má 4 všeobecné ciele. Jeho cieľom je:

  1. podpora zdravia, prevencia chorôb a vytváranie prostredí priaznivých pre zdravý životný štýl s ohľadom na zásadu zohľadňovať problematiku zdravia vo všetkých politikách,
  2. ochrana občanov Únie pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia,
  3. prispievanie k inovačným, účinným a udržateľným systémom zdravotnej starostlivosti,
  4. uľahčovanie prístupu občanov Únie k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti.

Tretí program EÚ v oblasti zdravia je hlavným nástrojom, ktorý Európska komisia využíva na implementáciu stratégie EÚ v oblasti zdravia . Program sa realizuje formou ročných pracovných plánov, v ktorých sú definované prioritné oblasti a kritériá financovania opatrení v rámci programu. Celkový rozpočet programu je 449,4 mil. EUR.

Program EÚ v oblasti zdravia riadi Komisia s podporou Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea).

Program EÚ v oblasti zdravia (2008 – 2013)

Z programu EÚ v oblasti zdravia (2008 – 2013)  sa financovali projekty a opatrenia v období rokov 2008 – 2013. Jeho ročné ciele boli spoločné s cieľmi stratégie Európa 2020 : investovanie do zdravia a riešenie problému starnúcej populácie .

Kritériá financovania opatrení v rámci programu sa každoročne stanovili v pracovnom pláne, na ktorý nadväzovali výzvy na predloženie návrhov projektov, operačné granty, konferencie a spoločné opatrenia.

Zainteresované strany mali možnosť predložiť svoje žiadosti. Komisia po ich podrobnom preskúmaní vybrala projekty, ktoré získali finančné prostriedky. Rozhodnutia o pridelení následne uverejnila na svojich webových stránkach.

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea) pomáhala Komisii pri uplatňovaní programu.