Program v oblasti zdraví

Politická opatření

EU má podle své zakládající smlouvy povinnost zajišťovat v rámci všech svých politik ochranu lidského zdraví a spolupracovat se zeměmi Evropské unie na zlepšování veřejného zdraví, předcházet lidským nemocem a odstraňovat příčiny ohrožení tělesného a duševního zdraví.

Strategie EU „Společně pro zdraví“ je v souladu s cíli komplexní strategie Evropa 2020,  která má z Unie učinit inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění všech vrstev obyvatelstva, jež přinese všeobecný hospodářský růst. Předpokladem splnění tohoto úkolu je uspokojivý zdravotní stav jejího obyvatelstva.

Třetí program pro oblast zdraví (2014–2020)

Program má 4 globální cíle. Jeho účelem je:

  1. podporovat dobré zdraví obyvatelstva, předcházet nemocem, vytvářet prostředí umožňující zdravý životní styl a dodržovat zásadu, že otázky zdraví musí být zohledněny ve všech oblastech politiky EU
  2. chránit občany Unie před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami
  3. přispívat k budování inovativních, efektivních a udržitelných zdravotních systémů
  4. zvyšovat dostupnost lepší a bezpečnější zdravotní péče pro občany Unie

Třetí program pro oblast zdraví je hlavním nástrojem Evropské komise k implementaci evropské strategie v této oblasti. Program se provádí prostřednictvím ročních pracovních plánů, které stanovují prioritní oblasti a kritéria pro financování činností, a disponuje celkovým rozpočtem ve výši 449,4 milionu eur.

Za řízení programu odpovídá Komise, které je nápomocna Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA).

Hodnocení

Průběžné hodnocení 3. programu pro oblast zdraví (2014–2020)

Program pro oblast zdraví (2008–2013)

Z tohoto programu EU se financovaly projekty a opatření v období 2008–2013. Roční cíle se shodovaly s prioritami strategie Evropa 2020: zvýšení investic v oblasti zdraví a řešení otázek souvisejících se stárnutím populace.

Kritéria pro výběr projektů, které mají být v rámci programu financovány, se každoročně stanovila v pracovním plánu. Poté byly zveřejněny výzvy k předkládání návrhů na projekty, granty na provozní náklady, konference a společné akce.

Subjekty, které se o financování ucházely, mohly předložit přihlášku spolu s návrhem. Po důkladném přezkoumání Komise vybrala projekty, kterým byly poskytnuty finanční prostředky. Rozhodnutí o udělení těchto prostředků byla následně zveřejněna na jejích internetových stránkách.

S realizací programu pomáhala Komisi Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (CHAFEA).