Здравна програма

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Договорът за учредяване на ЕС задължава Съюза да гарантира защитата на човешкото здраве чрез своите политики и да си сътрудничи с държавите от ЕС за подобряване на общественото здраве, предотвратяване на човешките болести и премахване на заплахите за физическото и психичното здраве.

Със здравната стратегия на ЕС „Заедно за здраве“ се подкрепя общата стратегия „Европа 2020“. Целта на „Европа 2020“ е превръщане на ЕС в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, насърчаваща растежа за всички – предпоставка за това е населението да е в добро здраве.

Трета здравна програма (2014 – 2020 г.)

Програмата има 4 основни цели:

  1. Промоция на здравето, профилактика на болестите и развитието на среда, благоприятстваща здравословен начин на живот, като се взема предвид принципът „здравето във всички политики“
  2. Защита на гражданите на Съюза от сериозни трансгранични заплахи за здравето
  3. Допринасяне за новаторски, ефективни и устойчиви здравни системи
  4. Улесняване на достъпа на гражданите на Съюза до по-добро и по-безопасно здравно обслужване.

Третата здравна програма на ЕС е основният инструмент, чрез който Европейската комисия осъществява здравната стратегия на Съюза. Тя се изпълнява посредством годишни работни планове, в които се определят приоритетни области и критерии за финансиране на действия по програмата. Общият ѝ бюджет е в размер на 449,4 млн. евро.

Здравната програма се ръководи от Комисията с помощта на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea).

Оценки

Открита обществена консултация във връзка с междинната оценка на третата здравна програма (2014 – 2020 г.)

Здравна програма на ЕС (2008 — 2013 г.)

В рамките на тази здравна програма бяха финансирани действия през периода 2008 – 2013 г. Годишните цели съвпадаха с целите на стратегията „Европа 2020“ – инвестиции в здравето и справяне с проблема със застаряващото население.

Всяка година в работен план бяха определяни критериите за финансиране на дейности по програмата, след което бяха публикувани покани за представяне на предложения за проекти, безвъзмездни средства за оперативни разходи, конференции и съвместни действия.

Всички заинтересовани страни можеха да изпращат предложения. След внимателен преглед на предложенията, Комисията избираше проектите, които да бъдат финансирани. След това решенията за финансиране се публикуваха на нейния уебсайт.

Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea) помагаше на Комисията при изпълнението на програмата.